Gesamelijke ledenpartij jeugd 8 july

Freed 8 july wie de gesamelijke ledenpartij foar de jeugd yn Moarre-Ljussens. Útslachen:Kabouters A klas1e Jente Wiersma en Jorn Schingenga2e Gerben Jan Dijkstra en Jorn Faber1e hr Lilly-Ann Zijlstra en Lieke Wijtsma Kabouters B klas1e Eline Stiemsma en Wiebe Johan Westra2e Anne-Rixt Rosier en Femma Dijkstra Welpen A klas1e Gerke Dijkstra en Froukje Lei2e Wiltsje…

Reacties uitgeschakeld voor Gesamelijke ledenpartij jeugd 8 july Keep Reading

Ledenpartij jeugd 1 july

Útslach Ledenpartij freed 1 july Kabouters A klas1e Jente Wiersma en Aleena Hofman2e Jorrit Stiemsma en Gerben Jan Dijkstra Kabouters B klas1e Sibrecht Koree en Anne-Rixt Rosier2e Mathijn van Keimpema en Fedde Hilhorst Welpen1e Mayke Rosier, Sven Leegstra en Jacob Durk Dijkstra2e Silke Jada Wiersma en Lilly-Ann Zijlstra Pupillen1e Merwin Koree, Sandra Bandstra en Lars…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij jeugd 1 july Keep Reading

Gesamelijke ledenpartij jeugd 24 juny

Freed 24 juny hiene wy in gesamelijke ledenpartij my Moarre-Ljussens en Peasens-Moddergat. Yn alle categorieën in grutte opkomst! It fjild fol, moai om te sjen!Sponsor fan dizze wedstryd wie Schilderbedrijf Kempenaar út Eanjum. Tige tank hjirfoar! ÚtslachKabouters A klas1e Lilly-Ann Zijlstra en Tess Faber2e Brend van der Leij en Jorn Faber Kabouters B klas poule…

Reacties uitgeschakeld voor Gesamelijke ledenpartij jeugd 24 juny Keep Reading

Nachtkeatsen 17 juny

Ûnder it motto “better let as net”Freed 17 juny hiene wy de o sa geselliche nachtkeats partij op it programma! It begaan my in geselliche bbq. Om 21:30 ha wy de perken om lein, mei tank oan de perkliskommisje! Wy koene om 22:00 los. Mei in noch gruttere opkomst as foarig jier barste de stryd…

Reacties uitgeschakeld voor Nachtkeatsen 17 juny Keep Reading

3e prys op de ôfdielingswedstryd yn Ingelum

Merwin, Niek en Jelle pakten juster in keurige 3e prys op de ôfdielingswedstryd yn Ingelum. D’r waard wûn fan Wommels, Bitgum en Wytmarsum. Spitichernoch waard d’r verlen fan de úteinlike winnaars Skearnegoutum. Gefeliciteerd jongens!

Reacties uitgeschakeld voor 3e prys op de ôfdielingswedstryd yn Ingelum Keep Reading

Ledenpartij senioaren 25 juny

Sneon 25 juny hiene wy in ledenpartij foar senioaren en froulju. Sawol by de manlju en froulju 4 partoer. It hoart noch net oer, mar it begjin is d’r! Útslach Manlju1e Gerwin Dijkstra en Jan Pieter Hovinga2e Jelle Visser en Nanne Stiemsma Útslach Froulju1e Nynke de Vries en Jeltje Holwerda2e Antje de Vries en Jelly…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij senioaren 25 juny Keep Reading

Ledenpartij jeugd 17 juny

Freed 17 juny hiene wy een ledenpartij foar de jeugd. In protte opgave dus in moai fjild fol bern! Prachtich om te sjen. By de kabouters waard d‘r keatst yn in A en B poule. Yn de A poule wie d’r 1 partoer dy alle omlopen won hie en dus terjocht mei de krâns nei…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij jeugd 17 juny Keep Reading

Ledenpartij senioaren 12 juny

Útslach froulju 12 juny 1e Nynke de Vries, Rianne Haaima en Klasina Hovinga 2e Elizabeth Zijlstra, Douwina Hovinga en Daniëlle Visser Sponsor fan dizze wedstryd wie Frequent Beveiliging. Tige tank hjirfoar! Oankommende freed is d’r foar de jeugd om 17:00 in ledenpartij Foar de senioaren en froulju is d’r fanoa 18:30 bbq (foar 12,50pp, opgave…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij senioaren 12 juny Keep Reading

Ledenpartij jeugd 3 juny

Útslach ledenpartij jeugd 3 juny Kabouters A poule1e Jente Wiersma en Sibrecht Koree2e Jorrit Stiemsma en Anne-Rixt Rosier Kabouters B poule1e Niek Sipma en Anne Meike Rosier2e Mathijn van Keimpema en Eline Stiemsma Welpen1e Mayke Rosier, Dorienke Visser en Lilly-Ann Zijlstra2e Marah Haaima, Anouk Bouma en Jacob Durk Dijkstra Pupillen1e Jelle Rosier, Sandra Bandstra en…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij jeugd 3 juny Keep Reading
123420