Verslagen 2023

1e klas KNKB 4 juni 2023

Snein 4 juni hiene wie de 1e klas KNKB yn Eanjum. Tank oan de blokjerinners, barvrouwen, skiedsrjochter en alle frijwilligers dy ús holpen harre! Sponsors wiene Burt Sytsma Photography en Wijma&Koree metselwerken. Tige tank hjirfoar! Útslach1e Paul Dijkstra, Hendrik Jan v/d Velde en…

Lees meer