Ledenpartij jeugd en nachtkeatsen 29 juli 2023

Sneon 29 july hiene wy foar de jeugd in ledenpartij en om 22:00 oere begaan it nachtkeatsen. De letste slach wie nei 2:00 oere! In protte wille en moai tuskenspul wie d’r te sjen!
Sponsors fan dizze wedstryden wiene Alexander Jelsma en Café de bûnte bok. Tige tank hjirfoar!
 
Útslach:
Kabouters A klas
1e Lieuwe Pieter Dijkstra en Yarnick Koree
2e Gerben Jan Dijkstra en Sibrecht Koree
 
Kabouters B klas
1e Dylan Verbeek en Finn Holwerda
2e Seve Sjoerd Veenstra en Jacob Jesse Kuipers
 
Kabouters C klas
1e Jinte Walsma en Benthe Kuperis
2e Fenna Zijlstra en Bente Berber Sipma
 
Welpen
1e Marah Haaima, Sven Leegstra en Jellina Bandstra
2e Teije Sijtsma, Silke Jada Wiersma en Brend v/d Leij
 
Pupillen/skoallejeugd
1e Merwin Koree en Mark Walsma
2e Wietse Swart en Lars Leegstra
 
Froulju
1e Esther Turkstra, Fiannah Haaima en Lysanne Koree
2e Johanna Bos, Sietske van Dekken en Dieuwke Visser
1e hr Eline Koree en Sietske Boscha
 
Manlju:
1e Sytse Koree, Yorrick Elzinga en Marten Jan Koree
2e Arjen Schregardus, Bert Zijlstra en Johannes Koree