Alder-bern keatsen 21 augustus 2023

Hjoed hiene we it alder-bern keatsen. Mar leafst 41(!) parturen hiene sich opjoen. D’r waard keatst yn 7 klassen. It wie prachtich om te sjen dat d’r safolle alders mei diene! En ek hoe sportief en moai d’r keatst waard want it draait fansels om ‘t bern!
Sponsors fan dizze wedstryd wiene Kapsalon Krekt, DEM en Bouwbedrijf Dijkstra. Tige tank hjirfoar!
 
A klas
1e Geert Johan en Johanna
2e Merwin en Eline
 
B klas
1e Mark en Tamme
2e Sandra en Jolanda
 
C klas
1e Antje en Mayke
2e Dorienke en Bennie Peter
 
D klas
1e Yarnick en Jeltje
2e Dylan en Marten Jan
 
E klas
1e Lilly-Ann en Lia
2e Sibrecht en Jitske
 
F klas
1e Jacob Jesse en Alie
2e Anne-Meike en Annet
1e hr Finn en Chris
2e hr Seve Sjoerd en Lieuwe
 
G klas
1e Jasmine en Jenne Willem
2e Bente Berber en Gerke
1e hr Anne-Rixt en Nynke
2e hr Fenna en Arnaud