Ledenpartij jeugd 18 augustus 2023

Freed 18 augustus wie d’r in ledenpartij foar de jeugd. Hjirby de winners!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Bodde Bouwman. Tige tank hjirfoar!
 
Útslach:
Kabouters
A klas
1e Jesse Holwerda en Lieuwe Pieter Dijkstra
2e Yarnick Koree en André Hovinga
 
B klas
1e Finn Holwerda en Anne-Rixt Rosier
 
C klas
1e Jorn Douma en Marinthe Koree
2e Esmée van der Meer en Benthe Kuperis
 
Welpen
1e Teije Sijtsma en Lilly-Ann Zijlstra
 
Pupillen
1e Jelle Rosier
2e Wietse Swart