Pearkekeatsen 5 augustus 2023

Sneone 5 augustus wie d’r foar de senioaren pearkekeatsen! In moaie opgave wer troch wy ien 3 klassen keatst ha. It waar wie net sa best, spitichernoch.

Sponsors fan dizze wedstryd wiene Menno Hoekstra en Pizzeria Uccelo. Tige tank hjirfoar!

Útslach
A klas
1e Petra Feenstra en Lolke Dijkstra
2e Eline Koree en Arjen Schregardus

B klas
1e Jitske Hovinga en Jan Pieter Hovinga
2e Fiannah Haaima en Johannes van der Zwaag

C klas
1e Froukje Hiemstra en Pope Bauke Holwerda
2e Jelly van der Kooi en Thomas Jansma