KNKB pupillen 20 augustus 2023

Snein 20 augustus hienen wij de KNKB pupillenjongens yn Eanjum. In prachtige dei en moai waar! Tank oan elkenien die ús holpen hat!
 
Útslach:
A klas
1e Roan Luimstra en Roan van Swinden
2e Frank de Kroon en Sigert Bouma
 
B klas
1e Imro v/d Meer en Andries Durk Hettinga
2e Rimar Kaper en Jelle Rosier
3e Pieter Meindersma en Renke-Jacob Cuperus
1e hr Roan Schaeffer en Silvester van der Molen
2e hr Jelco Stegeman en Lars Haarsma