Eanjumer PC 25 augustus 2023

Freed 25 augustus wie it dan einliks sa fier! De 35e Eanjumer PC. Om 8:30 oere barstte de stryd los. D’r waard fanatiek keatst en dat levere moaie partijen op! De kabouters keatsten yn trije klassen. Iene C klasse waard d’r 3x keatst en wie d’r in finale tusken de twa partoeren mei de measte earsten. Iene B klasse moast iederien 3x keatse en dan earsten telle. Úteinlik wiene d’r 2 partoeren die 2x wûn hiene en iene tredde omloop tsjin elkoar moasten. In spannende wedstryd die beslist waard op 5-4 6-6. Iene A klasse moast ek elkenien 3x keatse. En waren de earsten telt.
By de welpen wiene d’r 6 trije taltsjes. Elkenien 3x keatse en in finale tusken de twa partoeren mei de measte earsten. De finalisten moasten de foarige omloop ek tsjin elkoar. De finale wie spannend en d’r waard prachtich keatst! Úteinlik waar it 5-5 gelyk.
De pupillen moasten 3x keatse. Úteinlik wisten Jelle en Sandra alle 3 de omlopen te winnen en wiene dus terjochte winners. Alle 1e priis winners makken ûnder lieding fan de drumband út Easternijtsjerk in eareronde troch it doarp!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Scheepspark BV. Tige tank hjirfoar!
 
Útslach:
Kabouters A klas
1e Jesse Holwerda en Aleena Hofman
2e Gerben Jan Dijkstra en Lieuwe Pieter Dijkstra
 
Kabouters B klas
1e Dylan Verbeek en Anne-Meike Rosier
2e Deborah Keegstra en Finn Holwerda
 
Kabouters C klas
1e Jorn Douma en Seve Sjoerd Veenstra
2e Femke Koree en Esmée v/d Meer
 
Welpen
1e Marah Haaima, Lilly-Ann Zijlstra en Famke de Jong
2e Geert Johan Kuipers, Dorienke Visser en Jorrit Stiemsma
 
Pupillen
1e Jelle Rosier en Sandra Bandstra
2e Merwin Koree en Mark Walsma
 
Klassementwinnaar Welpen: Dorienke Visser
Klassementwinnaar Pupillen: Anne Elle Wiersma
 
Útslach Eanjumer PC manlju en froulju
 
Manlju
1e Jan Tijtsma, Kees Sonnema en Niek Dijkstra
2e Sip Jaap Bos, Sjoerd Sonnema en Marten Jan Koree
1e hr Jan Pieter Hovinga, Wietse Rosier en Jacob-Wieb Visser
 
Froulju
1e Antje de Vries, Lysanne Koree en Alie Kuipers
2e Eline Koree, Jeltje Koree en Jelly v/d Kooi
1e hr Gerjanna Visser, Elizabeth Zijlstra en Klasina Hovinga
2e hr Tineke Terpstra, Sietske Buurmans-van Dekken en Froukje Dijkstra
 
Kening: Jan Tijtsma
Keninginne: Antje de Vries
 
Skiedsrjochters wiene Klaas Veenstra en Harald Wiersma. 
 
Tank oan alle frijwilligers die ús holpen ha!