Ledenpartij senioren 12 augustus 2023

Hjirby de winners fan de froulju fan de ledenpartij 12 augustus.
Sponsor fan dizze wedstryd wie Frisian Angus. Tige tank hjirfoar!
 
1e Nynke de Vries en Fiannah Haaima
2e Jitske Hovinga, Alena Boonstra en Jelly v/d Kooi