Skoallekeatsen 15-05-2024

Waansdje 15-05-2024 wie it skoallekeatsen by ús yn Eanjum. Dit wiene de winners.
 
Famkes B
1e Morra/Lioessens CBS de Griffel
Tetty Hoekstra
Marrit Hoekstra
Femke van der Wagen
2e Hantum CBS de Fjouwerhoeke
Ytsje Marije Hekstra
Esmee Visser
Antine Postma
1e hr Hantum CBS de Fjouwerhoeke
Eline de Vries
Alberthe Kuipers
2e hr Holwert de Trijstream
Anniek Ferwerda
Nynke Hiddema
Sanne Lyse Ferwerda
 
Jonges B
1e Easternijtjerk de Wrâldwizer
Sietse Kalma
Elwin van der Zee
Jesse Aardema
2e Holwert de Trijstream
Johan Willem Ferwerda
Thomas Vos
Maik Olivier
1e hr Ljussens CBS de Griffel
Tjerk de Jong
Sjouke-Geart Boersma
2e hr Blije CBS de Ikker
Hylke Hendrik van Sinderen
Johanna Veldema
 
Jonges A klas
1e Hantum CBS de Fjouwerhoeke
Geert Johan Kuipers
Ruben Haanstra
Rudmer Postma
2e Blije CBS de Ikker
Douwe Veldema
Freark Veldema