Gezamenlijke ledenpartij jeugd 7 juli 2023

Freed 7 juli hiene wy de gesamelike ledenpartij yn Eanjum tegearre my Moarre-Ljussens en Paesens-Moddergat. In protte opgave dus in fjild fol bern te keatsen!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Overzet Vastgoed. Tige tank hjirfoar!
Útslach:
 
Kabouters A Klasse
1e Aleena Hofman en Pytsje Marije Klimstra
2e Sibrecht Koree en Jesse Holwerda
 
Kabouters B Klasse
1e Dylan Verbeek en Anne-Rixt Rosier
2e Finn Holwerda en Nynke Elzinga
 
Kabouters C Klasse
1e Femke Koree en Jonah v/d Wagen
2e Boukje Martina Dijkstra en Dinand v/d Woude
 
Welpenjongens
1e Geert Johan Kuipers en Bram de Weger
2e Sven Leegstra en Jorn Schingenga
 
Welpenmeisjes
1e Lieke Haaima en Alina Dijkstra
2e Silke Jada Wiersma en Marrit Hoekstra
 
Pupillen/skoallejeugd
1e Mark Walsma en Sietske Marije Westra
2e Tessa Wouda en Sietske Elzinga
 
Pupillen/skoallejongens
1e Frederik Slagman en Merwin Koree
2e Harke Slagman en Gooitzen Prins
 
Tank oan elkenien die ús holpen hat!