Ledenpartij jeugd 5 augustus 2023

Sneon 5 augustus hiene wy wer in ledenpartij foar de jeugd mei toch in moaie opgave sa iene fakânsje!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Administratiekantoor G.J. Snijdood. Tige tank hjirfoar!
 
Útslach:
Kabouters A klas
1e Gerben Jan Dijkstra en Demi Kuperis
2e Jesse Holwerda en Aleena Hofman
 
Kabouters B klas
1e Finn Holwerda en Kay van der Leij
2e Anne-Rixt Rosier en Jinte Walsma
 
Welpen
1e Jacob Durk Dijkstra en Silke Jada Wiersma
2e Dorienke Visser en Sven Leegstra
 
Pupillen
1e Mathijs Dijkstra
2e Mark Walsma