Strjittekeatsen 7 augustus 2023

Moandei 7 augustus hiene wy wer it jierlikse strjittekeatsen. Hjirby de winners!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Iterij by de Mûne. Tige tank hjirfoar!
Útslach:
1e Jan Pieter Hovinga, Gerald Boersma en Marten Jan Koree
2e Yorrick Elzinga, Sietze Jansma en Rianne Haaima