Ledenpartij jeugd en senioren 15 juli 2023

Sneon 15 juli hiene wy in prachtige keatsdei! Moarns om 9:00 oere de jeugd en om 13:30 oere de senioaren. By de kabouters waard d’r keatst yn 3 klassen. Sadat elkenien trije keer keatse koe. Safolle bern betsjut ek dat der in soad frijwilligers nedich binne, tank oan de heiten en memmen, pakes en beppes en alle oaren dy’t ús holpen ha! By de welpen hiene wy 6 partoeren en waard d’r systeem keatst. Nei 2 omlopen wien d’r 3 partoeren die 2x wûn hien. Dus de 3e omloop wie spannend. Úteindelik wiene d’r 2 partoeren die alle 3 omlopen wûn hien. En moasten wy dus sjen nei de tsjin earsten. By de pupillen/skoallejeugd wie it dreech keatsen en spannende partijen.
Sponsor fan dizze wedstryden wiene Bert Terpstra, Witgoed reparatie Terpstra en Betimmering en onderhoud J. Jansma. Tige tank hjirfoar!
 
Útslach:
Kabouters A klasse
1e Gerben Jan Dijkstra en Demi Kuperis
2e Jesse Holwerda en Aleena Hofman
 
Kabouters B klasse
1e Finn Holwerda en Anne-Rixt Rosier
2e Anne-Meike Rosier en Kay v/d Leij
 
Kabouters C klasse
1e Jacob Jesse Kuipers en Jinte Walsma
2e Fenna Jeltine Holwerda en Melle Sijtsma
 
Welpen
1e Marah Haaima en Lilly-Ann Zijlstra
2e Teije Sijtsma en Jente Wiersma
 
Pupillen/skoallejeugd
1e Jelle Rosier en Lars Leegstra
2e Mark Walsma, Anne Elle Wiersma en Amerins Gjaltema
 
Froulju
1e Eline Koree, Sietske Boscha en Lia Zijlstra
2e Nynke de Vries, Liese Anke Dijkstra en Jelly v/d Kooi
 
Manlju
1e Wiebe Wessel Bos, Jan Pieter Hovinga en Marten Jan Koree
2e Sytse Koree, Sjoerd Sonnema en Gerald Boersma