Verslagen 2022

Eanjumer PC 19 augustus

Freed 19 augustus wie de 34e Eanjumer PC. Fanôf 8:30 in hiel fjild fol bern, machtich om te sjen dat it keatsen libbet by de bern! By de kabouters waard d‘r keatst yn in A en B klas. Elkenien 3x keatse en dan alle earsten telle. Ek by de welpen en pupillen keatsten alle bern…

Reacties uitgeschakeld voor Eanjumer PC 19 augustus Keep Reading

Ouder-kind partij 15 augustus

Moandei 15 augustus hiene wy it o sa geselliche ouder-kind keatsen. Mei in opgave fan 27 partuur lei d’r in fjild fol perken! D’r waard keatst yn 6 klassen om it foar elkenien in bytsje nei it sin te dwan. Prachtig om te sjen hoe fanatiek de bern binne om dizze partij te winnen! En…

Reacties uitgeschakeld voor Ouder-kind partij 15 augustus Keep Reading

Ledenpartij senioaren 12 augustus

Freed 12 augustus hiene wy in ledenpartij foar de senioaren en froulju. Dit wiene de priiswinners Útslach: Froulju 1e Tineke Terpstra, Sietske Boscha en Marjan Koree2e Antje de Vries, Lysanne Koree en Liese Anke Dijkstra Manlju: 1e Lolke Dijkstra, Herman Haaima en Johannes Koree2e Wiebe Wessel Bos, Wessel Dijkstra en Gerald Boersma

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij senioaren 12 augustus Keep Reading

Kneuzenpartij 6 augustus

Sneon 6 augustus wie de kneuzenpartij. Der waard keatst yn 2 klassen en mei grutte sêfte bal, dus d’r wy in soad tuskenspul! Wat geweldich wie om te sjen. Yn beide klassen wiene d’r 4 parturen. Dus eltsenien koe 3x keatse. It waar wy perfect en it fjild lei d’r kreas by! Om 15:00 oere…

Reacties uitgeschakeld voor Kneuzenpartij 6 augustus Keep Reading

Ledenpartij jeugd 6 augustus

Sneontemoarne 6 july keatste de jeugd! Toch noch in moaie opkomst yn’e fakânsje. Sponsor fan dizze partij wie Overzet Vastgoed. Tige tank hjirfoar! Útslachen: Kabouters 1e Jente Wiersma en Dylan Verbeek2e Gerben Jan Dijkstra en Deborah Keegstra Welpen 1e Silke Jada Wiersma en Jacob Durk Dijkstra2e Marah Haaima en Fardou Iedema Pupillen 1e Mathijs Dijkstra2e…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij jeugd 6 augustus Keep Reading

Pearkekeatsen 30 july

Sneon 30 july hiene wy it pearkekeatsen. Hjirby de winnaars! A Klasse 1e Lolke Dijkstra en Petra Feenstra2e Wiebe Wessel Bos en Nynke de Vries B Klasse 1e Yorrick Elzinga en Marjan Koree2e Pieter Toren en Gretha Faber C Klasse 1e Wytse Kuipers en Alie Kuipers2e Klaas Hovinga en Douwina Hovinga Sponsor fan dizze wedstryd…

Reacties uitgeschakeld voor Pearkekeatsen 30 july Keep Reading

Ledenpartij jeugd en senioaren 22 july

Freed 22 july hiene wy middeis in ledenpartij foar de jeugd en hjoenes foar de senioaren en froulju. By de jeugd in moaie opkomst! Mar ek by de manlju en froulju. Wer’t wy fansels tige wiis mei binne! Sponsor fan de jeugdwedstryd wie Kindercentrum Zeeparel. Tige tank hjirfoar! Sponsor fan de manlju en de froulju…

Reacties uitgeschakeld voor Ledenpartij jeugd en senioaren 22 july Keep Reading

Strjittekeatsen moandei 1 augustus

Moandei wie it strjittekeatsen op ‘e Skeanewei. In grutte opkomst! 6 partuur dus 3x keatse en dan in finale mei de parturen mei de measte earsten. Útslach: 1e Nanne Stiemsma, Kees Sonnema en Tamme Visser 2e Lolke Dijkstra, Elizabeth Zijlstra en Marten Jan Koree Sponsor fan dizze wedstryd wie Iterij by de mûne. Tige tank!…

Reacties uitgeschakeld voor Strjittekeatsen moandei 1 augustus Keep Reading

Gesamelijke ledenpartij senioaren 10 july

Sneon 10 july stie de gesamelijke ledenpartij foar de senioaren en froulju op de wedstrydaginda. 4 partoer by de manlju en 5 partoer by de froulju. Sponsor fan dizze wedstryd wie witgoed Terpstra, tige tank hjirfoar! Útslach: Manlju1e Jelle Jaap Stiemsma, Oene van der Woude en Rick Borsje2e Wiebe Wessel Bos, Magchiel Faber en Gerald…

Reacties uitgeschakeld voor Gesamelijke ledenpartij senioaren 10 july Keep Reading

Eanjum wint 3e priis op it NK 50+ yn Tsjom!

Sneon 9 july binne foar KV Klaas Thomas, Jan Visser, Jelle Visser en Jan Pieter Hovinga ôfreizge nei it CFK doarp Tsjom. It gie om it Nederlânsk kampioenskip yn de 50+ Kategory dus der stie seker wat op it spul. 1e, 2e, 3e omloop waarden mei ymposant spul wûn. Yn de earste omloop wûn Eanjum…

Reacties uitgeschakeld voor Eanjum wint 3e priis op it NK 50+ yn Tsjom! Keep Reading