Strjittekeatsen moandei 1 augustus

Moandei wie it strjittekeatsen op ‘e Skeanewei. In grutte opkomst! 6 partuur dus 3x keatse en dan in finale mei de parturen mei de measte earsten.

Útslach:

1e Nanne Stiemsma, Kees Sonnema en Tamme Visser

2e Lolke Dijkstra, Elizabeth Zijlstra en Marten Jan Koree

Sponsor fan dizze wedstryd wie Iterij by de mûne. Tige tank!

Moarn is it kneuzenkeatsen fanôf 15:00. It bier stiet kald! En hjoenes komt DJ Joost! Tot moarn.
Burt makke dizze prachtige foto’s. Tank hjirfoar!