Eanjumer PC 19 augustus

Freed 19 augustus wie de 34e Eanjumer PC. Fanôf 8:30 in hiel fjild fol bern, machtich om te sjen dat it keatsen libbet by de bern! By de kabouters waard d‘r keatst yn in A en B klas. Elkenien 3x keatse en dan alle earsten telle. Ek by de welpen en pupillen keatsten alle bern 3x. By de pupillen wie de letste omloop tusken Jelle en Sandra tsjin Wietse en Anne Elle in hiele spannende wedstryd. Úteinlik wûnen Jelle en Sandra mei 5-5 6-4 en gien mei de krâns nei hús. Ek de skoallejeugd moast 3 omlopen en der wie it dreech. Marten Jan en Jantine wisten 3x te winnen en dus terjocht de 1e priis.

By de manlju stienen d’r 6 partoerkes op ‘e list. Elkenien 3x keatse en dan finale tusken de 2 mei de measte earsten. De finale gie tusken de bruorren Sip Jaap en Wiebe Wessel. Earder wist Sip Jaap mei sien partoer te winnen. Mar yn’e finale slagge dat net. It waar 5-5 mar it partoer fan Wiebe Wessel wist de finale te winnen.

By de froulju stien d’r mar ljefst 10 partoeren op’e list! In skoft lien dat d’r safolle froulju mei doche oan de Eanjumer PC. By de froulju waard d’r keatst yn in winners en herkânsingsronde.

Sponsor fan dizze wedstryd wie sa as altyd by de Eanjumer PC, Scheepspark BV. Tige tank hjirfoar!

Kabouters

B klas

1e Anne-Rixt Rosier en Jesse Holwerda
2e Dylan Verbeek en Anne-Meike Rosier

A klas

1e Lilly-Ann Zijlstra en Gerben Jan Dijkstra
2e Jorrit Stiemsma en Roan Haaima

Welpen

1e Teije Sijtsma, Sven Leegstra en Hieke v/d Staal
2e Geert Johan Kuipers, Jacob Durk Dijkstra en Jildou Heeringa

Pupillen

1e Jelle Rosier en Sandra Bandstra
2e Wietse Swart en Anne Elle Wiersma

Skoallejeugd

1e Marten Jan Koree en Jantine v/d Kooi
2e Niek Dijkstra en Anna Geke Dijkstra

Klassementwinnaar Welpen wie Lieke Haaima

Klassementwinnaar Pupillen wie Mathijs Dijkstra

Manlju

1e Wiebe Wessel Bos, Yorrick Elzinga en Klaas Veenstra
2e Sip Jaap Bos, Frederik Dijkstra en Herman Haaima

Froulju

1e Eline Koree, Gré Kingma en Jelly v/d Kooi
2e Tineke Terpstra, Douwina Hovinga en Alie Kuipers
3e Jitske Hovinga, Lysanne Koree en Dieuwke Visser

1e hr Gerjanna Visser, Rianne Haaima en Daniëlle Visser
2e hr Nynke de Vries, Klasina Hovinga en Lia Zijlstra

Kening fan de 34e PC is Wiebe Wessel Bos

Keninginne fan de 34e PC is Eline Koree