Ledenpartij senioaren 12 augustus

Freed 12 augustus hiene wy in ledenpartij foar de senioaren en froulju. Dit wiene de priiswinners

Útslach:

Froulju

1e Tineke Terpstra, Sietske Boscha en Marjan Koree
2e Antje de Vries, Lysanne Koree en Liese Anke Dijkstra

Manlju:

1e Lolke Dijkstra, Herman Haaima en Johannes Koree
2e Wiebe Wessel Bos, Wessel Dijkstra en Gerald Boersma