Gesamelijke ledenpartij senioaren 10 july

Sneon 10 july stie de gesamelijke ledenpartij foar de senioaren en froulju op de wedstrydaginda. 4 partoer by de manlju en 5 partoer by de froulju.

Sponsor fan dizze wedstryd wie witgoed Terpstra, tige tank hjirfoar!

Útslach:

Manlju
1e Jelle Jaap Stiemsma, Oene van der Woude en Rick Borsje
2e Wiebe Wessel Bos, Magchiel Faber en Gerald Boersma

Froulju
1e Jitske Hovinga, Gré Kingma en Rianne Haaima
2e Linda Post, Jeltje Koree en Jantsje Jansma