3e prys op de ôfdielingswedstryd yn Ingelum

Merwin, Niek en Jelle pakten juster in keurige 3e prys op de ôfdielingswedstryd yn Ingelum.

D’r waard wûn fan Wommels, Bitgum en Wytmarsum. Spitichernoch waard d’r verlen fan de úteinlike winnaars Skearnegoutum.

Gefeliciteerd jongens!