Gesamelijke ledenpartij jeugd 8 july

Freed 8 july wie de gesamelijke ledenpartij foar de jeugd yn Moarre-Ljussens.


Útslachen:
Kabouters A klas
1e Jente Wiersma en Jorn Schingenga
2e Gerben Jan Dijkstra en Jorn Faber
1e hr Lilly-Ann Zijlstra en Lieke Wijtsma


Kabouters B klas
1e Eline Stiemsma en Wiebe Johan Westra
2e Anne-Rixt Rosier en Femma Dijkstra


Welpen A klas
1e Gerke Dijkstra en Froukje Lei
2e Wiltsje Gerben Klimstra en Doutzen Wijtsma


Welpen B klas
1e Jacob Durk Dijkstra en Iris Schingenga
2e Sven Leegstra en Marrit Hoekstra


Pupillen
1e Frederik Slagman, Pieter van de Glint en Senne Walsma
2e Jente Hoekstra, Almer Notenbomer en Wietse Swart


Skoallejeugd
1e Emma Koree en Ytsje Aline Westra
2e Marten Jan Koree, Nina Mara Dijkstra en Anna Geke Dijkstra