Nachtkeatsen 17 juny

Ûnder it motto “better let as net”
Freed 17 juny hiene wy de o sa geselliche nachtkeats partij op it programma! It begaan my in geselliche bbq. Om 21:30 ha wy de perken om lein, mei tank oan de perkliskommisje! Wy koene om 22:00 los. Mei in noch gruttere opkomst as foarig jier barste de stryd wer los! Wat in wille ha wy hân. Ut duorre efkes mar om 2:45 wyn dan ek de froulju utkeatst… dernei wy it tyd foar noch in lekker fertsjinne bierke! Wy sjoche werom op in machtige hjoene.

Útslach
Manlju:
1e Gerrit Dijkstra, Jacco van Omme en Gerald Boersma
2e Yorrick Elzinga, Simon Dijkstra en Johannes Koree

Froulju:
1e Petra Feenstra, Rianne Haaima en Daniëlle Visser
2e Eline Koree, Jolanda Bandstra en Alena Boonstra
3e Linda Post, Sietske Boscha en Dieuwke Visser

Sponsor wie Frisian Angus, tige tank hjirfoar! Prachtige pakketsjes!