Ledenpartij jeugd 6 augustus

Sneontemoarne 6 july keatste de jeugd! Toch noch in moaie opkomst yn’e fakânsje.

Sponsor fan dizze partij wie Overzet Vastgoed. Tige tank hjirfoar!

Útslachen:

Kabouters

1e Jente Wiersma en Dylan Verbeek
2e Gerben Jan Dijkstra en Deborah Keegstra

Welpen

1e Silke Jada Wiersma en Jacob Durk Dijkstra
2e Marah Haaima en Fardou Iedema

Pupillen

1e Mathijs Dijkstra
2e Anne Elle Wiersma