Ouder-kind partij 15 augustus

Moandei 15 augustus hiene wy it o sa geselliche ouder-kind keatsen. Mei in opgave fan 27 partuur lei d’r in fjild fol perken! D’r waard keatst yn 6 klassen om it foar elkenien in bytsje nei it sin te dwan. Prachtig om te sjen hoe fanatiek de bern binne om dizze partij te winnen! En net te ferjitten, moai dat de alders die sels net keatse toch mar efkes der stiene. Prachtig!

Útslach

A klasse

1e Marten Jan en Yorrick
2e Wietse en Wiebe

B klasse

1e Geert Johan en Wytse
2e Anne Elle en Thijn

C klasse

1e Tamme en Silke Jada
2e Senne en Jan

D klasse

1e Sven en Ytzen Klaas
2e Dorienke en Anton

E klasse

1e Lilly-Ann en Daniëlle
2e Sibrecht en Jitske

F klasse

1e Anne-Meike en Annet
2e Fardou en Naomi

Sponsor fan dizze partij wie Timmer en onderhoudsbedrijf J. Jansma