Gesamelijke ledenpartij jeugd 24 juny

Freed 24 juny hiene wy in gesamelijke ledenpartij my Moarre-Ljussens en Peasens-Moddergat. Yn alle categorieën in grutte opkomst! It fjild fol, moai om te sjen!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Schilderbedrijf Kempenaar út Eanjum. Tige tank hjirfoar!


Útslach
Kabouters A klas
1e Lilly-Ann Zijlstra en Tess Faber
2e Brend van der Leij en Jorn Faber

Kabouters B klas poule 1
1e Roan Haaima en Jorn Schingenga
2e Lieuwe Pieter Dijkstra en Wiebe Johan Westra

Kabouters B klas poule 2
1e Anne Meike Rosier en André Hovinga
2e Deborah Keegstra en Femma Dijkstra

Welpen
1e Anouk Bouma en Tessa Wouda
2e Hieke v/d Staal en Froukje Lei
1e hr Fardou Iedema en Anna Lynn Keegstra
2e hr Marah Haaima en Teije Sijtsma

Pupillen
1e Jelle Rosier, Wietse Swart en Lars Leegstra
2e Mathijs Dijkstra en Amerins Gjaltema

Skoallejeugd
1e Anna Geke Dijkstra en Frederik Slagman
2e Jolanda Bandstra en Anna Dijkstra