Ledenpartij jeugd en senioaren 22 july

Freed 22 july hiene wy middeis in ledenpartij foar de jeugd en hjoenes foar de senioaren en froulju. By de jeugd in moaie opkomst! Mar ek by de manlju en froulju. Wer’t wy fansels tige wiis mei binne!

Sponsor fan de jeugdwedstryd wie Kindercentrum Zeeparel. Tige tank hjirfoar!

Sponsor fan de manlju en de froulju wie GB Kwaliteitsborging en Advies. Ek tige tank hjirfoar!

Ek tank oan de frijwilligers dy holpen ha by it keatsen, sûnder jim kinne wy net!

Útslach jeugd

Kabouters:
1e Sibrecht Koree en Roan Haaima
2e Jorrit Stiemsma en Jesse Holwerda

Welpen:
1e Silke Jada Wiersma, Geert Johan Kuipers en Sven Leegstra
2e Dorienke Visser, Teije Sijtsma en Lilly-Ann Zijlstra

Pupillen:
1e Merwin Koree en Senne Walsma
2e Mathijs Dijkstra en Anne Elle Wiersma

Útslach senioaren

Manlju:

1e Jan Tijtsma en Yorrick Elzinga
2e Wiebe Wessel Bos, Kees Sonnema en Klaas Hovinga
3e Sip Jaap Bos, Sjoerd Sonnema en Wessel Dijkstra

Froulju:

1e Marrit Roorda, Marjan Koree en Lia Zijlstra
2e Liese Anke Dijkstra, Fiannah Haaima en Sietske van Dekken