Ledenpartij jeugd 1 july

Útslach Ledenpartij freed 1 july


Kabouters A klas
1e Jente Wiersma en Aleena Hofman
2e Jorrit Stiemsma en Gerben Jan Dijkstra

Kabouters B klas
1e Sibrecht Koree en Anne-Rixt Rosier
2e Mathijn van Keimpema en Fedde Hilhorst

Welpen
1e Mayke Rosier, Sven Leegstra en Jacob Durk Dijkstra
2e Silke Jada Wiersma en Lilly-Ann Zijlstra

Pupillen
1e Merwin Koree, Sandra Bandstra en Lars Leegstra
2e Wietse Swart en Amerins Gjaltema

Skoallejeugd
1e Fiannah Haaima
2e Marten Jan Koree

Sponsor fan dizze wedstryd wie Wad Oars út Eanjum. Tige tank hjirfoar!