Ledenpartij jeugd 16 juny 2023

Freed 16 juny hiene wy foar de jeugd wer in ledenpartij. Hjirby de winners!
Sponsor fan dizze wedstryd wie Frequent Beveiliging en DEM. Tige tank hjirfoar!
 
Kabouters A klas
1e Gerben Jan Dijkstra en Aleena Hofman
2e Jesse Holwerda en Deborah Keegstra
 
Kabouters B klas
1e Yarnick Koree en Finn Holwerda
2e Anne-Rixt Rosier en Seve Sjoerd Veenstra
 
Kabouters C klas
1e Jinte Walsma en Marinthe Koree
2e Jasmine Dekema en Fenna Holwerda
 
Welpen
1e Dorienke Visser en Mayke Rosier
2e Geert Johan Kuipers, Jorrit Stiemsma en Lilly-Ann Zijlstra
 
Pupillen/skoallejeugd
1e Merwin Koree, Anne Elle Wiersma en Lars Leegstra
2e Jelle Rosier, Mark Walsma en Amerins Gjaltema