Ledenpartij jeugd en froulju 3 juni 2023

Sneon 3 juni wie d’r om 9:00 foar de jeugd in ledenpartij en middeis foar de froulju. It wie prachtig waar en in soad keatsers!
Sponsor fan dizze partij wie Scheepspark BV. Tige tank hjirfoar!
Útslach:
Kabouters A klas
1e Roan Haaima en Niek Sipma
2e Lieuwe Pieter Dijkstra en Jesse Holwerda
Kabouters B klas
1e Anne Meike Rosier en Finn Holwerda
2e Dylan Verbeek en Seve Sjoerd Veenstra
Kabouters C klas
1e Jildou Dekema en Melle Sijtsma
2e Jente Zijlstra en Fenna Zijlstra
Welpen
1e Sven Leegstra en Jorrit Stiemsma
2e Teije Sijtsma en Fardou Iedema
1e hr Silke Jada Wiersma en Alina Dijkstra
Pupillen
1e Senne Walsma en Ilse Dijkstra
2e Mathijs Dijkstra en Amerins Gjaltema
Froulju
1e Nynke de Vries, Jeltje Koree en Alena Boonstra
2e Antje de Vries, Emma Koree en Liese Anke Dijkstra