Jeugdpartij 19 mei

Freed 19 mei hiene wy in ledenpartij foar de jeugd. It fjild lei d’r moai by. In soad bern hiene sich opjoen. Hjir binne wy tige wiis mei fansels. By de kabouters hien 30 bern sich opjoen en ha we keatst ien 3 ferskillende klassen sadat elkenien minimaal 3x keatse koe. By de welpen wiene d’r 6 parturen en ha we systeem keatst. Degene mei de measte earsten giet mei de krâns nei hûs. De pupillen moasten elk in kear tsjin elkoar, dit leverde sponnende partijen op!
 
Útslach:
Kabouters A klasse
1e Demi Kuperis en Jesse Holwerda
2e Gerben Jan Dijkstra en André Hovinga
 
Kabouters B klasse
1e Niek Sipma en Fenna Holwerda
2e Finn Holwerda en Seve Sjoerd Veenstra
 
Kabouters C klasse
1e Deborah Keegstra en Bente Berber Sipma
2e Jildou Dekema en Jente Zijlstra
 
Welpen
1e Geert Johan Kuipers en Famke de Jong
2e Jacob Durk Dijkstra en Silke Jada Wiersma
 
Pupillen
1e Ilse Dijkstra en Amerins Gjaltema
2e Merwin Koree en Sandra Bandstra
 
Sponsor fan dizze wedstryd wie Kindercentrum Zeeparel út Eanjum. Tige tank hjirfoar!