Ledenpartij jeugd 7 mei

De perken leinen d’r wer keurig by! Tank oan ús perkliscommissie

Snein 5 mei hiene wy ús earste ledenpartij! In machtig moaie opkomst, mar leafst 26 kabouters hiene sich opjoen. Foar alle kabouters wie d’r in moaie priis. Elkenien krieg in moai keatsbaltsje sadat d’r thús mar raak oefene wurre kin.
 
Útslach:
kabouters A
1e Brend van der Leij en Sibrecht Koree
2e Gerben Jan Dijkstra en André Hovinga
 
Kabouters B
1e Anne Meike Rosier en Marinthe Koree
2e Eline Stiemsma en Seve Sjoerd Veenstra
 
Kabouters C
1e Dylan Verbeek en Jente Zijlstra
2e Finn Holwerda en Boukje Martina Dijkstra
 
Welpen
1e Hieke van der Staal en Silke Jada Wiersma
2e Marah Haaima en Jente Wiersma
 
Pupillen
1e Jelle Rosier, Lars Leegstra en Sandra Bandstra
2e Anne Elle Wiersma en Senne Walsma
 
Sponsor fan dizze wedstryd wie PLUS Rosier út Eanjum. Tige tank hjirfoar!