1e klas KNKB 4 juni 2023

Snein 4 juni hiene wie de 1e klas KNKB yn Eanjum.
 
Tank oan de blokjerinners, barvrouwen, skiedsrjochter en alle frijwilligers dy ús holpen harre!
 
Sponsors wiene Burt Sytsma Photography en Wijma&Koree metselwerken. Tige tank hjirfoar!
 
Útslach
1e Paul Dijkstra, Hendrik Jan v/d Velde en Riemer Hoekstra
2e Peter van Zuiden, Thomas van Zuiden en Rick Minnesma
3e André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga