WURSTO EK FREON FAN ‘E EANJUMER PC?

WURSTO EK FREON FAN ‘E EANJUMER PC?

Foarig jier ha wy as bestjoer de “freonen fan ‘e Eanjumer PC” oprjochte. De PC kosset altyd in soad jild. Tink hjirby oan sulveren eare tekens, bekers, krânsen, artysten, de catering, in muzykband en noch folle mear.

Wolsto dizze tradisjonele letste freed fan de bouwvak stimulearje wur dan lid! it kosset jierliks €25,00, dyn namme komt dan fansels op ús prachtig moaie board dy’t al hinget yn’e kantine!

It kontrakt leit yn’e kantine of is te downloaden fia de webside kvklaasthomas.frl ûnder it kopke “Freonen fan ‘e Eanjumer PC”