Neie oadelingsklean

10 en 11 juny keatsten de jeugd en senioaren yn ‘e neie oadelingsklean wer’t wy tige wiis mei binne!

Sieta en Burt tank foar de foto’s!!