Mienskiplike wedstryd Peazens freed 20 maaie

Beste leden.

Freed 20 maaie is der in mienskiplike wedstryd yn Peazens foar de welpen, pupillen en skoaljeugd. De wedstryd bejint om 17:00. Opjefte kin oant woansdei 18 mei 18:00

Groetnis It Bestjoer