Merwin de krans bij de KNKB welpenjongens

Merwin pakte juster by de KNKB welpenjongens yn Wommels de krâns! Klasse Merwin!
Jelle en Niek keatsten juster KNKB pupillenjongens yn Moarre-Ljussens. Niek pakte de 2e prys yn’e A klasse en Jelle pakte de 3e prys yn’e B klas! Geweldig jongens!