Ledenwedstryd 15 maaie

Snein hien wy ús 2e ledenpartij. By de kabouters waard d’r keatst yn 2 poultsjes. Sadat se allegear 4x omlopen koenen keatse. By de welpen wyn d’r 4 partoeren. Dus 3 omlopen keatsen. In pear sponnende partijen! By de pupillen wy it ek 3 omlopen keatse en dan alle earsten telle. D’r wie 1 partoer dy alle omlopen won hy, dus de terjochte winners! De skoallefamkes keatsen elk foar sich. Mei 1 earst mear gy Fiannah Haaima mei de krâns nei hûs.

Útslach

Kabouters poule A
1e Jorrit Stiemsma en Dylan Verbeek
2e Brend v/d Leij en Jesse Holwerda

Kabouters poule B
1e Lilly-Ann Zijlstra en Mathijn van Keimpema
2e Demi Kuperis en Aleena Hofman

Welpen
1e Marah Haaima en Teije Sijtsma
2e Dorienke Visser, Silke Jada Wiersma en Anouk Bouma

Pupillen
1e Anne Elle Wiersma en Amerins Gjaltema
2e Senne Walsma en Ilse Dijkstra

Skoallefamkes
1e Fiannah Haaima
2e Emma Koree

Sponsor fan dizze wedstryd wie Tijtsma Stoffering. Tige tank hjirfoar!