Ledenpartij senioaren 12 juny

Útslach froulju 12 juny

1e Nynke de Vries, Rianne Haaima en Klasina Hovinga

2e Elizabeth Zijlstra, Douwina Hovinga en Daniëlle Visser

Sponsor fan dizze wedstryd wie Frequent Beveiliging. Tige tank hjirfoar!

‼️Oankommende freed is d’r foar de jeugd om 17:00 in ledenpartij

Foar de senioaren en froulju is d’r fanoa 18:30 bbq (foar 12,50pp, opgave by Yorrick) mei oanslútend it nachtkeatsen om 21:00!‼️