Ledenpartij jeugd 3 juny

Útslach ledenpartij jeugd 3 juny

Kabouters A poule
1e Jente Wiersma en Sibrecht Koree
2e Jorrit Stiemsma en Anne-Rixt Rosier

Kabouters B poule
1e Niek Sipma en Anne Meike Rosier
2e Mathijn van Keimpema en Eline Stiemsma

Welpen
1e Mayke Rosier, Dorienke Visser en Lilly-Ann Zijlstra
2e Marah Haaima, Anouk Bouma en Jacob Durk Dijkstra

Pupillen
1e Jelle Rosier, Sandra Bandstra en Mark Walsma
2e Merwin Koree en Senne Walsma

Schooljeugd
1e Kees Sonnema, Jantine v/d Kooi en Anna Geke Dijkstra