KNKB skoallejonges 29 maaie

Juster hiene wy de KNKB skoallejonges ien Eanjum. 6 partuur yn’e A klasse en 18 partuur yn’e B Klas.

Utslach
A Klas
1e Pieter Miedema en Tymen Bijlsma
2e Jort Kroon en Jorrit Palma

B Klas
1e Jelke Veldhuis en Stian Rinia
2e Harmen Zijlstra en Harmen Jacob Postma
3e Jorn de Vries en Martijn Mossel
1e hr Rudmer Faber en Hjalmar Dijkstra
2e hr Sido Polet en Julian Klok

Tank oan alle frijwilligers! Sûnder jim kinne wy dit net organisearje! Sponsor fan dizze wedstryd wie Handelsonderneming Alexander Jelsma út Eanjum. Tige tank hjirfoar!