Kneuzenkeatsen

Sneon 31 july stie it kneuzekeatsen op ‘e planning. In protte net keatsers op ‘e list! Moai om te sjen. Tank oan de fiskbakkers Rienk en Sikke! Sponsor fan dizze wedstryd wiene Oranje Vereniging Anjum en it Goudenstek. Tige tank hjirfoar!

Útslach
1) Yorrick Elzinga, Froukje Dijkstra en Anneke de Vries
2) Jan Pieter Hovinga, Feikje Wiersma en Jelly van der Kooi
1hr) Johannes Koree, Bennie Spijksma en Annacoby Koree
2hr) Johan Boersma, Tessa Hoekstra en Jilda Greijdanus