Freed 17 juny ledenpartij jeugd en nachtkeatsen + BBQ

Freed 17 juny om 17:00 is d’r foar de jeugd in ledenwedstryd. Opgave kin oan’t woansdei 15 juny 17:00 fia de webside.

Om 21:00 is d’r nachtkeatsen foar de senioaren en froulju! (Leden en net leden!!) Opgave kin oan’t woansdei 15 juny 17:00 fia de webside

Fanôf 18:30 is d’r in bbq foar de keatsers dy foar ‘t keatsen in lekker hapke ha wol! Kosten binne €12,50 pp. Opgave foar de bbq kin by Yorrick (06 37450711) oan’t 15 juny 17:00

Oan’t freed!