Federatie 18 maaie jeugd

Beste leden,

Woansdei 18 maaie is d’r in federaasje wedstryd foar de welpen en pupillen yn Moarre-Ljussens en foar de skoallejeugd en jonges/famkes yn Dokkum.

*Opgave kin oan’t snein 15 maaie 19:00

*Opgave moat fia de KNKB webside. Dit kin as gast (dan moast de mail befêstige!) of mei dyn bûnsnûmer

*By fragen graach kontakt opnimme mei Eline Koree (06 24536209)

Groetnis,

It bestjoer