Earste ledenwedstryd fan ‘t seizoen 2022

Snein 8 maaie hiene wy ús earste ledenwedstryd mei 40(!) keatsers! Kabouters, welpen, pupillen en skoallefamkes. By de kabouters waard d’r keatst yn in A en B klos. Yn’e A klos keatste eltsenien foar sich self. En yn’e B klas hiene wy 6 partoerkes en gien we systeem keatse. De welpen ha 3 omlopen keats en ha prachtig keatsen sjen litten! By de pupillen moasten se 4 omlopen keatse. By de skoallefamkes wie d’r 1 partoer die alle omlopen won hien en dus de terjochte winnaars.

Útslag:

Kabouters A Klas
1e priis Teije Sijtsma
2e priis Lilly-Ann Zijlstra

Kabouters B Klas
1e priis Jente Wiersma en Eline Stiemsma
2e priis Jorrit Stiemsma en Anne Rixt Rosier

Welpen
1e priis Marah Haaima en Dorienke Visser
2e priis Silke Jada Wiersma en Hieke v/d Staal

Pupillen

1e priis Jelle Rosier en Amerins Gjaltema
2e priis Mathijs Dijkstra en Anne Elle Wiersma

Skoallefamkes
1e priis Fiannah Haaima en Emma Koree

Sponsor fan dizze wedstryd wie de Coop. Tige tank hjirfoar!

*Snein 15 maaie is d’r een wedstryd foar de jeugd. Opgave kin oan’t woansdei 11 maaie 18:00 fia de webside!*