Laatste nieuws

Eanjumer PC 19 augustus

Freed 19 augustus wie de 34e Eanjumer PC. Fanôf 8:30 in hiel fjild fol bern, machtich om te sjen dat it keatsen libbet by de bern! By de kabouters waard d‘r keatst yn in A en B klas. Elkenien 3x keatse en dan alle earsten telle. Ek by de welpen en pupillen keatsten alle bern…

Reacties uitgeschakeld voor Eanjumer PC 19 augustus Keep Reading

WURSTO EK FREON FAN ‘E EANJUMER PC?

WURSTO EK FREON FAN ‘E EANJUMER PC? Foarig jier ha wy as bestjoer de “freonen fan ‘e Eanjumer PC” oprjochte. De PC kosset altyd in soad jild. Tink hjirby oan sulveren eare tekens, bekers, krânsen, artysten, de catering, in muzykband en noch folle mear. Wolsto dizze tradisjonele letste freed fan de bouwvak stimulearje wur dan…

Reacties uitgeschakeld voor WURSTO EK FREON FAN ‘E EANJUMER PC? Keep Reading

Wyzigingen yne wedstrydaginda:

Wyzigingen yne wedstrydaginda: – 22 july om 13:00 oere ledenpartij foar de jeugd – 22 july om 18:00 oere ledenpartij foar de senioaren en froulju – 12 augustus om 18:00 oere ledenpartij foar de senioaren en froulju Dus de wedstryd fan de jeugd op 22 july om 18:00 oere giet nei 22 july 13:00 oere….

Reacties uitgeschakeld voor Wyzigingen yne wedstrydaginda: Keep Reading

Eanjumer jeugd docht it goed by de federaasje

Alle wiken binne der leden fan KV Klaas Thomas te federaasje keatsen en pakke der ek geregeld in priis. Ôfrûne woansdei keatsten de jongere jeugd yn Nijewier. Ek hjir foelen in oantal leden fan ús yn de prizen. Anne Elle wûn tegearre my Fenna Koster de 1e priis by de pupillenfamkes. Jelle Rosier wûn de…

Reacties uitgeschakeld voor Eanjumer jeugd docht it goed by de federaasje Keep Reading

Eanjum wint 3e priis op it NK 50+ yn Tsjom!

Sneon 9 july binne foar KV Klaas Thomas, Jan Visser, Jelle Visser en Jan Pieter Hovinga ôfreizge nei it CFK doarp Tsjom. It gie om it Nederlânsk kampioenskip yn de 50+ Kategory dus der stie seker wat op it spul. 1e, 2e, 3e omloop waarden mei ymposant spul wûn. Yn de earste omloop wûn Eanjum…

Reacties uitgeschakeld voor Eanjum wint 3e priis op it NK 50+ yn Tsjom! Keep Reading

Neie oadelingsklean

10 en 11 juny keatsten de jeugd en senioaren yn ‘e neie oadelingsklean wer’t wy tige wiis mei binne! Sieta en Burt tank foar de foto’s!!

Reacties uitgeschakeld voor Neie oadelingsklean Keep Reading

Freed 17 juny ledenpartij jeugd en nachtkeatsen + BBQ

Freed 17 juny om 17:00 is d’r foar de jeugd in ledenwedstryd. Opgave kin oan’t woansdei 15 juny 17:00 fia de webside. Om 21:00 is d’r nachtkeatsen foar de senioaren en froulju! (Leden en net leden!!) Opgave kin oan’t woansdei 15 juny 17:00 fia de webside Fanôf 18:30 is d’r in bbq foar de keatsers…

Reacties uitgeschakeld voor Freed 17 juny ledenpartij jeugd en nachtkeatsen + BBQ Keep Reading

Merwin de krans bij de KNKB welpenjongens

Merwin pakte juster by de KNKB welpenjongens yn Wommels de krâns! Klasse Merwin! Jelle en Niek keatsten juster KNKB pupillenjongens yn Moarre-Ljussens. Niek pakte de 2e prys yn’e A klasse en Jelle pakte de 3e prys yn’e B klas! Geweldig jongens!

Reacties uitgeschakeld voor Merwin de krans bij de KNKB welpenjongens Keep Reading

KNKB skoallejonges 29 maaie

Juster hiene wy de KNKB skoallejonges ien Eanjum. 6 partuur yn’e A klasse en 18 partuur yn’e B Klas. UtslachA Klas 1e Pieter Miedema en Tymen Bijlsma2e Jort Kroon en Jorrit Palma B Klas1e Jelke Veldhuis en Stian Rinia2e Harmen Zijlstra en Harmen Jacob Postma3e Jorn de Vries en Martijn Mossel 1e hr Rudmer Faber…

Reacties uitgeschakeld voor KNKB skoallejonges 29 maaie Keep Reading
1238