Laatste nieuws

Federatie 18 maaie jeugd

Beste leden, Woansdei 18 maaie is d’r in federaasje wedstryd foar de welpen en pupillen yn Moarre-Ljussens en foar de skoallejeugd en jonges/famkes yn Dokkum. *Opgave kin oan’t snein 15 maaie 19:00 *Opgave moat fia de KNKB webside. Dit kin…

Lees meer