KV Klaas Thomas

KV Klaas Thomas

Skoallekeatsen 15-05-2024

Waansdje 15-05-2024 wie it skoallekeatsen by ús yn Eanjum. Dit wiene de winners. Famkes B1e Morra/Lioessens CBS de GriffelTetty HoekstraMarrit HoekstraFemke van der Wagen2e Hantum CBS de FjouwerhoekeYtsje Marije HekstraEsmee VisserAntine Postma1e hr Hantum CBS de FjouwerhoekeEline de VriesAlberthe Kuipers2e hr…

Ledenpartij jeugd

Snein 12-05-2024 wie d’r in ledenpartij voor de jeugd. Hjirby de winners!Sponser fan dizze wedstryd is Menno Hoekstra, tige tank hjirfoar!Utslach:KaboutersA klas1e Aleena Hofman en Gerben-Jan Dijkstra2e Jesse Holwerda en Finn HolwerdaB klas1e Jacob Jesse Kuipers en Jildau Dekema2e Dylan…

Eanjumer PC 25 augustus 2023

Freed 25 augustus wie it dan einliks sa fier! De 35e Eanjumer PC. Om 8:30 oere barstte de stryd los. D’r waard fanatiek keatst en dat levere moaie partijen op! De kabouters keatsten yn trije klassen. Iene C klasse waard…

Ledenpartij jeugd 18 augustus 2023

Freed 18 augustus wie d’r in ledenpartij foar de jeugd. Hjirby de winners!Sponsor fan dizze wedstryd wie Bodde Bouwman. Tige tank hjirfoar! Útslach:KaboutersA klas1e Jesse Holwerda en Lieuwe Pieter Dijkstra2e Yarnick Koree en André Hovinga B klas1e Finn Holwerda en Anne-Rixt Rosier C…

KNKB pupillen 20 augustus 2023

Snein 20 augustus hienen wij de KNKB pupillenjongens yn Eanjum. In prachtige dei en moai waar! Tank oan elkenien die ús holpen hat! Útslach:A klas1e Roan Luimstra en Roan van Swinden2e Frank de Kroon en Sigert Bouma B klas1e Imro v/d Meer…